Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kamienna Góra, dnia 28.05.2018 r.

Gmina Kamienna Góra

Al. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

NIP 614-01-02-873

REGON 230821322

 

KROŚ.605.1.2018

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia :

 

art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.

1579); ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

 

1. Zamawiający:

 

Gmina Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra”

 

3. Data i miejsce zamieszczenia zaproszenia do złożenia ofert:

 

a) data: 14.05.2018 r.,

 

b) miejsce: strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej)

http://bip.gminakamiennagora.pl/index.php?gid=eae287f93b641fcfe73aa34b74880eee&lpos=3_5&rpos=-1_-1#menuscroll

 

4. Data składania ofert: do dnia 23.05.2018 (środa) do godz. 15.00

 

5. Data sporządzenia protokołu wyboru Oferenta: 28.05.2018 r.

 

6. Odrzucone oferty: 0

 

7. Wykaz ofert które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Data wpłynięcia oferty

Wartość zadania nr 1

(53,64 Mg)

brutto (zł)

Wartość zadania nr 2 (80,263 Mg)

brutto (zł)

Wartość łączna

brutto (zł)

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek

ul. Podgórze 20/2

43-000 Bielsko Biała

 

22.05.2018 r.

 

40 551,84 zł

 

27 305,47 zł

 

67 857,31 zł

 

8. Spełnienie warunków pod względem formalnym:

 

Lp.

Warunki spełnienia oferty – dołączone załączniki/informacje

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek

ul. Podgórze 20/2

43-000 Bielsko Biała

1

Formularz ofertowy

 

tak

2

Posiadanie przez Wykonawcę stosownego zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

 

tak

3

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji na temat podstaw dysponowania tymi osobami

 

tak

4

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wykazać minimum dwie usługi polegające na demontażu pokryć dachowych (płyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich) oraz ich transportu i utylizacji.

 

tak

5

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

tak

6

Projekt umowy *

 

nie

 

* dokument fakultatywny

 

10. Informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji:

 

Cena brutto oferty - znaczenie 100%.

11. Punktacja:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Przyznana punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek

ul. Podgórze 20/2

43-000 Bielsko Biała

 

 

10

 

Podsumowanie punktacji:

 

Punktacja wyliczona zgodnie z pkt. XIII zapytania ofertowego. Firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2, 43-000 Bielsko Biała zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra”.

12. Wskazanie najkorzystniejszej oferty:

 

Do realizacji zadania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2, 43-000 Bielsko Biała

 

28.05.2018 r. Bakszas Wioleta

(data i podpis wyznaczonego pracownika)

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* (niepotrzebne skreślić)

Wójt Gminy

/-/ Patryk Straus

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

Informacja wytworzona przez W. Bakszas dnia 28.06.2018
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 28.06.2018. Odsłon 2247, Wersja 11drukuj
Początek strony