REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)

REFERAT ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNY

Skład: Arkadiusz Wileński

kierownik referatu - sekretarz gminy
telefon - 756106251


stanowisko ds. obsługi kadr
inspektor mgr Agnieszka Pawłowska
telefon - 756106283

 

stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i obsługi Rady Gminy
inspektor mgr Barbara Zięciak
telefon - 756106283


stanowisko ds. obsługi informatycznej
inspektor inż. Dariusz Sowa
telefon - 756106376

 

stanowisko ds. ewidencji ludności
inspektor mgr Ewelina Kaczmarczyk
telefon - 756106262

 

stanowisko ds. społecznych
inspektor mgr Barbara Drewniak
telefon - 756106262

 

stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i OC
inspektor mgr Małgorzata Bzowy
telefon - 756106261 

 

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
podinspektor Anna Gelczyńska

telefon - 756106292Do zadań i kompetencji referatu Organizacyjno-Społecznego należą wszelkie sprawy z zakresu obsługi urzędu (między innymi : kadrowe, administracyjne, informatyczne, techniczne, BHP, administrowania bezpieczeństwem informacji, ochrony informacji niejawnych, kontroli zarządczej). Do zadań referatu należą także zadania z zakresu spraw społecznych, obywatelskich, OC i zarządzania kryzysowego oraz obsługi organów gminy i jednostek pomocniczych (sołectw). Działania referatu polegają w szczególności na :

1) w zakresie spraw organizacyjnych :

a) obsłudze sekretariatu kierownictwa urzędu oraz prowadzeniu spraw kancelaryjnych i technicznie związanych z obsługą interesantów i pracowników urzędu,

b) prowadzeniu ewidencji korespondencji i czuwaniu nad sprawnym obiegiem dokumentów oraz wszelkiej korespondencji urzędu w systemie papierowym i elektronicznym, w tym także ewidencji materiałów niejawnych wytwarzanych w urzędzie i kierowanych do urzędu (wójta),

c) sprawowaniu nadzoru nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

d) organizacji zaopatrywania urzędu w niezbędny sprzęt, materiały i wyposażenie,

e) prowadzeniu spraw kadrowych i osobowych pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem oświaty),

f) organizowaniu szkoleń i procesów doskonalenia zawodowego pracowników urzędu,

g) administrowaniu i ochronie sieci komputerowej i systemów informatycznych urzędu,

h) sporządzaniu i realizacji polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,

i) prowadzeniu archiwum urzędu,

j) prowadzeniu rejestru i publikacji aktów prawnych tworzonych przez organy gminy,

k) prowadzeniu rejestru z zakresu dostępu do informacji publicznej,

l) prowadzeniu spraw bhp w urzędzie oraz nadzorowanie w tym zakresie gminnych jednostek organizacyjnych,

ł) realizacji zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,

m) realizacji zadań i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

2) w zakresie spraw obywatelskich i społecznych :

a) prowadzeniu spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,

b) prowadzeniu spraw z zakresu profilaktyki oraz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków a także ich rodzinom,

c) prowadzeniu spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,

d) prowadzeniu postępowań z zakresu prawa cywilnego i karnego, polegających na :

- przyjmowaniu pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,

- przyjmowaniu obwieszczeń sądowych, i potwierdzanie ich ogłoszenia,

e) prowadzeniu spraw z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych,

f) prowadzeniu ogółu spraw z zakresu zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

g) współpracy z samorządowymi instytucjami kultury oraz sprawowaniu nadzoru nad samorządowymi instytucjami kultury w imieniu jej organizatora (wójta gminy),

h) prowadzeniu rejestru instytucji kultury,

i) prowadzeniu określonych spraw z zakresu ochrony zdrowia,

j) prowadzeniu określonych spraw z zakresu ochrony zabytków,

k) prowadzeniu ewidencji działalności gospodarczej.

3) w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego :

a) opracowywaniu i realizacji planów obrony cywilnej,

b) nadzorowaniu, przygotowaniu i zapewnieniu działania elementów systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,

c) prowadzeniu magazynu sprzętu OC oraz dokumentacji z tym związanej,

d) realizacji przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych,

e) wykonywaniu określonych zadań z zakresu powszechnej obrony (akcja kurierska itp.),

f) współpracy z OSP i nadzorowaniu działalności OSP w zakresie zapewnienia środków materialnych oraz rozliczeń działań ratowniczych,

4) w zakresie obsługi organów gminy i jednostek pomocniczych :

a) podejmowaniu i wykonywaniu czynności organizacyjno-technicznych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań rady, jej komisji i wójta,

b) prowadzeniu ewidencji uchwał rady oraz nadzór nad realizacją uchwał rady gminy,

c) prowadzeniu ewidencji zarządzeń wójta oraz nadzór nad realizacją zarządzeń,

d) współdziałaniu i współpracy z organami samorządu jednostek pomocniczych gminy – sołectwami,

Informacja wytworzona przez dnia 03.03.2015
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 27.05.2024. Odsłon 6104, Wersja 48drukuj
Początek strony